Szkolenia QGIS

Przeprowadzamy szkole­nia z prak­ty­cznej obsługi opro­gramowa­nia QGIS, w tym przetwarza­nia danych, analiz przestrzen­nych i sporządza­nia map.

Obec­nie w naszej ofer­cie zna­j­dują się następu­jące szkolenia:

Nasze szkole­nia charak­teryzują się następu­ją­cymi cechami:

  • połącze­nie niezbęd­nej teorii z praktyką,
  • dedykowana zawartość,
  • efekt w postaci konkret­nej umiejęt­ności (wyko­nanie analizy/​mapy),
  • konkuren­cyjna cena.

Charak­teryzuje nas to, że nie jesteśmy typowymi tren­erami GIG. Jesteśmy prak­tykami, którzy pro­gram QGIS wyko­rzys­tują od wielu lat w codzi­en­nej pracy.

QGIS