Zastosowanie QGIS w odwodnieniach

Tem­atyka szkole­nia skon­cen­trowana jest na anal­izie terenu i mod­e­lowa­niu spływu wody w środowisku QGIS. Porus­zony zostanie temat anal­izy uksz­tał­towa­nia terenu jako pod­sta­wowego czyn­nika ksz­tał­tu­jącego przemieszczanie się wód opad­owych. W środowisku QGIS zaim­ple­men­towano wiele narzędzi możli­wych do wyko­rzys­ta­nia w tego rodzaju dzi­ała­ni­ach (np. GRASS GIS, SAGA GIS, White­box, wty­czki). Ich praw­idłowe wyko­rzys­tanie umożli­wia uzyskanie kom­plek­sowych rozwiązań, pożą­danych z puntu widzenia odprowadza­nia i zagospo­darowa­nia wód opadowych.

POD­STA­WOWE INFORMACJE.

Czas trwania: 2 dni.
Forma: indywidualne lub grupowe.
Miejsce: stacjonarne lub online.

Pro­gram szkolenia:

1.WPROWADZE­NIE DO QGIS.

 • Prezen­tacja pod­sta­wowych funkcji pro­gramu pozwala­jące na samodzielną pracę z systemem.
 • Opty­malne ustaw­ienia pro­gramu oraz możli­wości dodatkowe.
 • Dane wek­torowe – wprowadzenie.
 • Dane ras­trowe – wprowadzenie.
 • Omówie­nie wty­czek i narzędzi zewnętrznych (GRASS GIS, SAGA GIS i Whitebox).

ZADANIE DO WYKONANIA:

2.OPER­ACJE NA DANYCH RASTROWYCH.

 • Infor­ma­cja o rastrze.
 • Rasteryza­cja wektorów.
 • Wek­to­ryza­cja rastrów.
 • Reklasy­fikacja.
 • Praca z numerycznym mod­elem terenu.
 • Omówie­nie Menu Raster.
 • Wyci­nanie.
 • Mozaikowanie.
 • Raster wirtu­alny.
 • Usunię­cie szumów z rastra.
 • har­mo­niza­cja ras­trów o różnych rozmiarach.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • stworze­nie ras­tra złożonego z kilku ras­trów różnych rozmiarów.

3.WYKO­NANIE MAP POZIOMICOWYCH.

 • Fil­trowanie dem.
 • Gen­erowanie poziomic.
 • Etyki­etowanie poziomic.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mod­elu gen­erowa­nia poziomic.
 • Wyko­nanie mapy.

4.WIZ­UAL­IZA­CJA UKSZ­TAŁ­TOWA­NIA POWIERZCHNI TERENU.

 • Ustaw­ienia styl­iza­cji (palety, klasy, style).
 • Nakładanie, cieniowanie.
 • Statystyki ras­tra.
 • Relief vizual­iza­tion toolbox.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mapy uksz­tał­towa­nia terenu.

5.ANAL­IZA NACHYLE­NIAEKSPOZYCJI.

 • Przy­go­towanie mapy nachyle­nia terenu.
 • Przy­go­towanie mapy kierunków nachyle­nia terenu (ekspozycji).
 • Anal­iza nachyle­nia sieci rzecznej.
 • Anal­iza nachyle­nia sieci drogowej.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mod­elu anal­izy nachylenia..
 • Wyko­nanie mapy za pomocą modelu.

6.PODZIAŁ OBSZARU NA FORMY TERENOWE.

 • Wyz­nacze­nie form terenowych.
 • Reklasy­fikacja danych.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • przy­go­towanie mod­elu wyz­naczenia dowol­nej formy terenowej.

7.WYZ­NACZE­NIE OBSZARÓW BEZODPŁYWOWYCH.

 • Przy­go­towanie numerycznego mod­elu terenu.
 • Wyz­naczanie obszarów bezodpływowych.
 • Dodawanie i ode­j­mowanie obszarów bezod­pły­wowych do i numerycznego mod­elu terenu.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mod­elu wyz­naczenia zagłę­bień bezodpływowych.

8.PODZIAŁ OBSZARU NA ZLEWNIE ELEMENTARNE.

 • Wygen­erowanie mapy kierunków spływu wody.
 • Wygen­erowanie mapy aku­mu­lacji spływu wody.
 • Wyo­dręb­nie­nie stru­mieni sieci drenażu.
 • Omówie­nie metody SAGA GIS.
 • Omówie­nie metody WhiteboxTools.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mod­elu wyz­naczenia zlewni elementarnych.
 • Wyko­nanie mapy z podzi­ałem obszaru na zlewnie elementarne.

9.WYZ­NACZE­NIE ZLEWNI DLA OKREŚLONYCH PUNKTÓW.

 • Omówie­nie metody Whitebox .
 • Omówie­nie metody SAGA GIS.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mod­elu wyz­naczenia zlewni dla określonych punktów.

10.ANAL­IZA ZALEWANIA.

 • Omówie­nie metody SAGA GIS.
 • Omówie­nie metody GRASS GIS.
 • Rasteryza­cja wyników.
 • Automatyza­cja prac w modelarzu.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Przy­go­towanie mod­elu anal­izy zalewania.

11.ANAL­IZA KIERUNKÓW SPŁYWU WODY.

 • Wyz­nacze­nie kierunków nachyle­nia terenu.
 • Wyz­nacze­nie trasy spływu wody ze wskazanych miejsc.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Wyko­nanie analizy.

12.WSKAŹNIKI WILGO­T­NOŚCI GRUNTU.

 • Przy­go­towanie danych wejściowych.
 • Topo­graphic wet­ness index.
 • SAGA wet­ness index.
 • Reklasy­fikacja wyników.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Wyko­nanie analizy.

13.WYZ­NACZANIE PROFILI.

 • Wyz­nacze­nie pro­filu terenu wzdłuż zadanej ścieżki różnymi metodami.
 • Wyz­nacze­nie pro­filu cieku wodnego.
 • Omówie­nie narzędzia pro­fil tool.
 • Omówie­nie narzędzia qprof.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Wyko­nane pro­filu terenu.

14.REDAKCJAPRZY­GO­TOWANIE MAPKREATORZE WYDRUKU.

 • Przed­staw­ie­nie sposobu dodawa­nia danych (m.in. plików *.shp) i zarządza­nia danymi (ustaw­ie­nie stylu, etyki­etowanie, widoczności danych itp.).
 • Omówie­nie pod­sta­wowych funkcji kreatora wydruków (sposób wiz­ual­iza­cji danych, dodawanie leg­endy, strza­łki północy, pól tek­stowych, eksport w for­ma­cie *.jpg i *.pdf, edy­cja leg­endy itp.).

ZADANIE DO WYKONANIA:

15.HUR­TOWE PRZY­GO­TOWANIE MAP.

 • Omówie­nie narzędzia do przy­go­towa­nia wielu map jednocześnie.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • przy­go­towanie Atlasu z mapami.

16.IMPORT PLIKÓW DXF/​DWG.

 • Omówie­nie najlep­szego narzędzia do importu plików wygen­erowanych w środowisku CAD tj. *.dxf i *.dwg.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Import plików dxf/​dwg.

17.RĘCZNA EDY­CJA DANYCH RASTROWYCH.

 • Omówie­nie narzędzia do ręcznej edy­cji danych rastrowych.

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • ręczna edy­cja wybranego mod­elu DEM.

18.ŹRÓDŁA DANYCH.

 • Przed­staw­ie­nie możli­wych do wyko­rzys­ta­nia źródeł danych przestrzen­nych, istot­nych z hydro­log­icznego punktu widzenia.
 • Anal­iza danych zawartych na stronie inter­ne­towej cen­tral­nego węzła infra­struk­tury infor­ma­cji przestrzen­nej (www. geo​por​tal​.gov​.pl).

ZADANIE DO WYKONANIA:

 • Pobranie i przetworze­nie wskazanych danych.