QGIS DLA POCZĄTKU­JĄ­CYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

Szkole­nie przez­nac­zone jest dla osób, które do tej pory nie miały sty­czności z pro­gramem QGIS lub znają go w niewielkim stopniu.

POD­STA­WOWE INFORMACJE

Czas trwania: 1, 2 lub 3 dni
Forma: indywidualne lub grupowe
Miejsce: do uzgodnienia (możliwa telekonferencja)

Pod­sta­wowe punkty pro­gramu szkolenia

1.INFOR­MA­CJE O DZI­AŁA­NIU I FUNKC­JACH OPRO­GRAMOWA­NIA QGIS

 • Prezen­tacja pod­sta­wowych funkcji pro­gramu pozwala­ją­cych na samodzielną pracę z systemem.
 • Omówie­nie paska narzędzi pro­gramu QGIS i funkcji pro­gramu oraz sposobu włącza­nia lub wyłącza­nia poszczegól­nych pan­eli i pasków narzędziowych.
 • Opty­malne ustaw­ienia programu.
 • Zapisy­wanie i wczy­ty­wanie projektu.
 • Przed­staw­ie­nie sposobu eksportu danych (m.in. do plików w for­mat­ach *.xlsx, *.shp).
 • Omówie­nie najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych układów współrzęd­nych i przed­staw­ie­nie sposobu usta­la­nia odpowied­niego dla dzi­ałań jed­nos­tki układu współrzędnych.
 • Omówie­nie sposobu dodawa­nia danych do projektu.
 • Wprowadze­nie do tem­atyki danych wektorowych.
 • Wprowadze­nie do tem­atyki danych rastrowych.
 • Omówie­nie pod­sta­wowych for­matów danych.
 • Omówie­nie wer­sji programu.

ZADANIE DO WYKONANIA

2.INSTA­LACJAWYKO­RZYS­TANIE RÓŻNEGO TYPU WTYCZEK

 • Omówie­nie zasady dzi­ała­nia wty­czek do programu.
 • Przed­staw­ie­nie najbardziej pomoc­nych wty­czek, w tym takich jak m.in. Wyszuki­warka dzi­ałek ewiden­cyjnych GUGiK, Usługa Lokaliza­cji Dzi­ałek Katas­tral­nych, Point Sam­pling Tool itp.).

ZADANIE DO WYKONANIA

3.ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH

 • Omówie­nie sposobu dzi­ała­nia i możli­wości dostępu do ser­wisów WMS, WMTS, WFS.
 • Przed­staw­ie­nie możli­wych do wyko­rzys­ta­nia źródeł danych przestrzen­nych, w tym pod­kładów mapowych w stan­dard­zie WMSWMTS.
 • Anal­iza danych zawartych na stronie inter­ne­towej cen­tral­nego węzła infra­struk­tury infor­ma­cji przestrzen­nej (www. geo​por​tal​.gov​.pl)

ZADANIE DO WYKONANIA

4.REDAKCJAPRZY­GO­TOWANIE MAPY

 • Przed­staw­ie­nie sposobu dodawa­nia danych (m.in. plików *.shp) i zarządza­nia danymi (ustaw­ie­nie stylu, etyki­etowanie, widoczność danych w zależności od stylu, itp.).
 • Omówie­nie pod­sta­wowych funkcji kreatora wydruków (sposób wiz­ual­iza­cji danych, dodawanie leg­endy, strza­łki północy, pól tek­stowych, eksport w for­ma­cie *.jpg i *.pdf, edy­cja leg­endy itp.).

ZADANIE DO WYKONANIA

5.GEOKODOWANIE DANYCH

 • przed­staw­ie­nie sposobu doda­nia danych zawartych w tabeli ze współrzęd­nymi punk­tów zała­ma­nia granic (dodanie warstwy tek­stowej – plik csv), ich wiz­ual­iza­cja i zapisanie do pliku *.shp, utworze­nie poligonu z punktów.
 • przed­staw­ie­nie sposobu tworzenia danych punk­towych na pod­stawie danych adresowych oraz na pod­stawie współrzędnych.

ZADANIE DO WYKONANIA

6.TWORZE­NIEEDY­CJA DANYCH

 • Przed­staw­ie­nie sposobu edy­towa­nia ist­nieją­cych i tworzenia włas­nych zbiorów danych przestrzen­nych, w tym dodawanie obiek­tów – poligonów/​linii/​punktów.
 • Edy­cja obiektów,przycinanie i agre­gowanie poligonów, tworze­nie i edy­cja tabeli atry­butów, w tym dodawanie i usuwanie pól.

ZADANIE DO WYKONANIA

7.KALI­BRACJA MAPY (NADANIE GEOREFERENCJI)

 • Przed­staw­ie­nie pro­ce­dury doda­nia skanów map z wyko­rzys­taniem narzędzia Geo­ref­er­encer w celu ich wek­to­ryza­cji lub wyko­rzys­ta­nia jako pod­kład mapowy.

ZADANIE DO WYKONANIA

8.POD­STAWY ANALIZ PRZESTRZENNYCH

 • Omówie­nie pod­sta­wowych zapy­tań atry­b­u­towych i przestrzennych.
 • Przed­staw­ie­nie sposobu wyko­rzys­ta­nia pod­sta­wowych narzędzi do analiz przestrzen­nych takich jak: kalku­la­tor pól, algo­rytmy processingu.
 • Obliczanie powierzchni/​długości i współrzęd­nych punk­tów zała­ma­nia granic.
 • Przed­staw­ie­nie narzędzi selekcji danych w tabeli atry­butów – wyszuki­wanie danych o określonych kry­te­ri­ach (np. gatunek, nazwa obszaru chro­nionego, wielkość obiektu).

ZADANIE DO WYKONANIA

9.ROZWIĄZANIE PRZYKŁAD­OWYCH PROBLEMÓW

ZADANIE DO WYKONANIA