Tekst na stronie głównej

Witamy na naszej stronie internetowej.

Zaj­mu­jemy się anal­i­zowaniem i mod­e­lowaniem przestrzeni z wyko­rzys­taniem sys­temów infor­ma­cji geograficznej (GIS).

Wykonu­jemy inwen­taryza­cje, anal­izy i kon­cepcje w takich dziedz­i­nach jak środowisko, trans­port i geo­mar­ket­ing. Mod­elu­jemy sys­temy odwod­nienia. Przy­go­towu­jemy audyty w zakre­sie danych oraz przeprowadzamy www​.szkole​nia​-qgis​.pl

Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie.