Audyt GIS

Wykonu­jemy audyt GIS czyli anal­izę wyko­rzys­ta­nia, potenc­jału i potrzeb w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia Sys­temów Infor­ma­cji Geograficznej (GIS) w jed­nos­tkach admin­is­tracji i firmach.

Zakres prac związanych z przy­go­towaniem audytu obejmuje:

 • wskazanie źródeł danych GIS,
 • określe­nie w jakich obszarach może być wyko­rzys­tany GIS, z podaniem rodzaju wyko­rzys­ta­nia (anal­izy, mody­fikacja danych, wgląd),
 • wskazanie e-​usług, które mogą wyko­rzysty­wać GIS,
 • określe­nie możli­wych sce­nar­iuszy wyko­rzys­ta­nia opro­gramowa­nia GIS,
 • określe­nie zakresu i typu danych jakie powinny być wprowadzane do sys­temu GIS,
 • wskazanie opro­gramowa­nia, dodatkowych mod­ułów, funkcjon­al­ności i ilości licencji potrzeb­nych do real­iza­cji bieżą­cych zadań
 • określe­nie para­metrów tech­nicznych sys­temu ser­werowego oraz stacji roboczych,
 • określe­nie kwal­i­fikacji kadr niezbęd­nych do pracy z pro­gra­mami GIS,
 • anal­iza korzyści, kosztów i ryzyka związanego z wdroże­niem GIS,
 • zdefin­iowanie zagrożeń wynika­ją­cych z rodzaju, formy czy sposobu pozyski­wa­nia informacji,
 • określe­nie har­mono­gramu cza­sowego wdroże­nia GIS.