Mapy tematyczne

Wykonu­jemy mapy zaw­ier­a­jące infor­ma­cje ilus­tru­jące zagad­nienia z zakresu zjawisk gospo­dar­czych i struk­tury zagospo­darowa­nia terenu, zagad­nienia i zjawiska społeczne, zasoby nat­u­ralne, zjawiska fizjo­graficzne i wza­jemne pow­iąza­nia wys­tępu­jące między poszczegól­nymi ele­men­tami środowiska przy­rod­niczego oraz skutki dzi­ałal­ności ludzkiej.

PRZYKŁADY:

Mapy gospo­dar­cze – są to mapy zaw­ier­a­jące infor­ma­cje ilus­tru­jące określone zagad­nienia z zakresu zjawisk i sto­sunków gospodarczych.

Frag­ment mapy przed­staw­ia­jącej tereny akty­wności gór­niczej (wyko­nanej m.in. z zas­tosowaniem metody syg­natur­owej na pod­stawie danych PIG).

Frag­ment mapy przed­staw­ia­jącej wyniki inwen­taryza­cji obiek­tów przeprowad­zonej za pomocą odbiornika GPS i dalmierza laserowego (wyko­nanej z zas­tosowaniem metody sygnaturowej).

Mapy społeczne – są to mapy zaw­ier­a­jące infor­ma­cje ilus­tru­jące określone zagad­nienia z zakresu zjawisk i sto­sunków demograficznych, charak­terystyki warunków soc­jalno – bytowych oraz ich pow­iązań ze struk­turą zagospo­darowa­nia przestrzennego.

Mapa przed­staw­ia­jąca lud­ność w wielu przed­pro­duk­cyjnym, pro­duk­cyjnym i popro­duk­cyjnym wg wojew­ództw (wyko­nana z zas­tosowaniem metody kar­to­di­a­gramu struk­tu­ral­nego na pod­stawie danych BDL GUS).

Mapa przed­staw­ia­jąca stopę bezrobo­cia i liczbę bezro­bot­nych wg wojew­ództw (wyko­nana z zas­tosowaniem metody kar­to­di­a­gramu słup­kowego hory­zon­tal­nego oraz metody izolin­iowej na pod­stawie danych BDL GUS).

Mapa przed­staw­ia­jąca współczyn­nik repro­dukcji brutto wg wojew­ództw (wyko­nana z zas­tosowaniem metody line graph na pod­stawie danych BDL GUS).

Mapa przed­staw­ia­jąca liczbę roz­wodów wg wojew­ództw – mapa (wyko­nana z zas­tosowaniem metody kar­to­di­a­gramu słup­kowego na pod­stawie danych BDL GUS).

Mapa przed­staw­ia­jąca liczbę bezro­bot­nych oraz struk­turę i stopę bezrobo­cia wg wojew­ództw (wyko­nana z zas­tosowaniem metody kar­togramu oraz metody kar­to­di­a­gramu struk­tu­ral­nego na pod­stawie danych BDL GUS).

Mapa przed­staw­ia­jąca liczbę lud­ności wg wojew­ództw (wyko­nana z zas­tosowaniem metody krop­kowej na pod­stawie danych BDL GUS).

Mapa przed­staw­ia­jąca gęs­tość zalud­nienia państw Europy i rozmieszcze­nie najwięk­szych miast (wyko­nana z zas­tosowaniem metody kar­togramu oraz metody syg­natur­owej na pod­stawie danych Eurostatu).

Mapa przed­staw­ia­jąca zróżni­cow­anie liczby lud­ności miast wojew­ódz­kich (wyko­nana z zas­tosowaniem metody kar­to­di­a­gramu na pod­stawie danych BDL GUS).

Frag­ment mapy przed­staw­ia­jącej osza­cow­aną liczbę lud­ności (wyko­nanej z zas­tosowaniem metody dazym­e­trycznej na pod­stawie danych BDL GUS i Corine Land Cover 2006)

Mapy fizjo­graficzne – są to mapy tem­aty­czne zaw­ier­a­jące infor­ma­cje ilus­tru­jące zagad­nienia z zakresu charak­terystyki: rzeźby terenu, budowy geo­log­icznej, wód powierzch­niowych i podziem­nych, gleb, kli­matu, szaty roślin­nej, pro­cesów zachodzą­cych w środowisku przyrodniczym.

Mapa przed­staw­ia­jąca rzeźbę terenu (opra­cow­ana w opar­ciu o numeryczny model terenu wyko­nany na pod­stawie danych SRTM).

Zakres prezen­towanej infor­ma­cji, zas­tosowane metody, ilość i różnorod­ność map zależą od celu prezen­tacji. Zna­jąc cel jesteśmy w stanie dobrać odpowied­nie dane i przetworzyć je stosowanie do potrzeb. Dopiero wtedy przys­tępu­jemy do graficznego zapisu, sto­su­jąc się do powszech­nie przyję­tych reguł kar­tograficznych i wyko­rzys­tu­jąc szereg metod prezen­tacji kartograficznej..