Dane przestrzenne GIS

Pozysku­jemy, opra­cowu­jemy i przetwarzamy różnego rodzaju dane demograficzne, eko­nom­iczne i środowiskowe, w celu uzyska­nia z nich potrzeb­nych informacji.

W zakres naszych dzi­ałań wchodzi:

  • POZYSKANIE DANYCH – odpowied­nich do potrzeb (płat­nych i/​lub darmowych),

  • TWORZE­NIE DANYCH – poprzez geokodowanie, dig­i­tal­iza­cję i wek­to­ryza­cję, oraz oper­acje na numerycznym mod­elu terenu,

  • DOS­TOSOWANIE DANYCH – z formy anal­o­gowej do formy cyfrowej GIS,

  • PRZEK­SZ­TAŁ­CANIE DANYCH – m.in. zmi­ana typu obiektu, geo­przetwarzanie, zmi­ana układu współrzęd­nych, zmi­ana kodowa­nia, reklasy­fikacja, rasteryza­cja, wek­to­ryza­cja, generalizacja,

  • WYSZUKI­WANIE, SOR­TOWANIEFIL­TROWANIE – danych na pod­stawie zarówno ich atry­butów i/​lub ich geometrii.